Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 11
 New Law Reports 
Title Page No.
PERERA v. PERERA. 1
KING v. LOKU NONA AND TWO OTHERS 4
CAROLIS et al. v. DON DAVITH 17
CATHERINAHAMI et al. v. BABAHAMY 20
JULIUS v. HODGSON 25
TENNA v. BALAYA 27
KING v. MARTHELIS PERERA 29
DON MARTHES v. DON LUWIS 31
LEWIS v. UKKU DUREYA 33
SALOHAMY v. WEERASEKERA 36
DANTUWA v. SETUWA 39
RAJAKARIAR v. THE PROVINCIAL ROAD COMMITTEE OF JAFFNA 41
BABUN APPU v. SIMON APPU 44
In re THE ESTATE OF SIVAPAKIAM THEAGARAJAH v. PARANCHOTHIPILLAI 46
MUTTIAH CHETTY v. MARICAR et al., ex parte HYDROOS LEBBE MARICAR,SUBSTITUTED PLAINTIFF 50
IBRAHIM SAIBO v. SILVA 57
KASUPATHY et al. v. KANDIAH 60
ENDRIS v. ADRIAN APPU 62
ANTHONI MUTTU v. SAMUEL 65
ZOYSA v. EDORIS APPU 66
ZILVA v. GIRIGORIS 67
SINNIAH CHETTY v. KUMARAPPA CHETTY, EX PARTE E.C. JOBSZ 69
SUPPRAMANIAPILLAI v. KALIKUTTY 71
KADIJA UMMA et al. v. MEERA LEBBE et al. 75
LETCHIMANEN CHETTY v. MUTTUSAMY PILLAI 83
LITTEN v. PERERA 92
ERANEE et al. v. NUSSERWANJEE 95
PINHAMY v. PIERIS 102
DINGIRIYA v. PAYNE 105
PALINGU MENIKA v. MUDIYANSE BANDA 110
LOKU NONA AND TWO OTHERS v. THE KING 116
KING v. LOKU NONA AND TWO OTHERS 119
CUMBERLAND v. FERNANDO 121
LETCHIMANEN CHETTY v. ABDUL RAHIMAN, ex parte MUTTUSAMY PILLAI 123
ATTORNEY GENERAL v. SMITH 126
VANDERPOORTEN v. SCOTT 147
DAVITH APPUHAMY v. PERERA 150
THE GOVERNMENT AGENT,WESTERN PROVINCE v. PALANIAPPA CHETTY 151
SILVA v. PHILIPPS 154
JUANIS APPUHAMY et al. v. JUAN SILVA 157
SILVA v. SILVA 161
SADO et al. v. NONABABA 162
DANCHIYA v. DISSANCHI 165
DARLEY, BUTLER & CO. v. FERNANDO 168
WICKREMENAYAKE et al. v. PERERA et al, 171
MOHAMADO HANIFA v. LAVENA MARIKAR et al. 177
APPUHAMY et al. v. MOHAMMADO LEBBE 182
BANDARANAIKE v. BANDARANAIKE 185
AMARASINGHE APPUHAMY v. BOTEJU 187
GOVERNMENT AGENT, WESTERN PROVINCE v. COORAY 190
KING v. DIAS SINNO 193
KANDOLUWE SUMANGALA v. MAPITIGAMA DHARMA-RAKITTA 195
LORENSU APPUHAMY et al. v. PAARIS et al., 202
IN THE MATTER OF THE INSOLVENCY OF PITCHE TAMBY, PITCHE TAMBY v. ABDULLA 205
PEDRO COSTA v. FERNANDO et al., 210
UKKU v. RANKIRI 212
PONNAMMA v. WEERASURIYA 217
KARUNAWARDANA v. WIJESURIYA 220
KALU v. LAMI 222
ENSOHAMY v. MARICAR 225
UKKUHAMY v. BALA ETANA 226
CARUPPEN CHETTY v. HABIBU 230
BABAIHAMY v. MARCINAHAMY 232
KING v. PODI SINNO 235
SESMA LEBBE MARIKAR v. MANATCHY UMMA et al., 237
KING v. VAN CUYLENBERG 240
LUCINAHAMY v. DIASHAMY 242
THE ATTORNEY GENERAL v. PONNIAH 245
PATE v. PATE 254
KING v. ARNOLIS 265
TILLEKERATNE v. WIJESINHE 270
MARTELIS APPU v. JAYEWARDENE ET AL., 272
NAWANA v. FERNANDO 276
SEGU MOHAMADU v. KADIRAVAIL CANGANY 277
PALANIAPPA v. GOMES 285
CORNELIA v. SAWODIS 289
SINGER MANUFACTURING CO. v. PAUL PERERA 291
PUNCHI BANDA (EXECUTOR OF THE LAST WILL OF BANDARA MENIKA) v. YUSUBU LEBBE 294
MAMMADU NACHCHI v. MAMMATU KASSIM 297
OGILVY v. CARUPPEN 300
HUTCHINSON v. SINNEWELLASAMY KANGANY. 303
SAUNDERS v. SINNIAH KANGANY 305
BENNO NONA v. DINERIS PERERA 307
ABUBAKKER LEBBE v. ISMAIL LEBBE 309
DARLEY, BUTLER & CO. v. SILVA 316
JAYAWARDANA v. ISI LEBBE 321
PALANIAPPA CHETTY v. GOMES 322
MOHAMED BHOY et al. v. MARIA DIAS et al., 325
SELESTINA FERNANDO v. MOHAMADO CASSIM 329
COREA v. GRIGORIS APPU 331
FONSEKA et al. v. BABUNONA 333
THE GOVERNMENT AGENT, WESTERN PROVINCE v. FREDERICK PERERA 337
In re THE ESTATE OF SIVAPAKIAM THIAGARAJAH v. PARANCHOTIPILLAI 345
KIRI BANDA v. SLEMA LEBBE 348
KULATUNGAM v. SABAPATHI PILLAI 350
IN THE MATTER OF THE INSOLVENCY OF HADJIAR ABDUL GAFFOOR 353
KING v. HARIP BOOSA 355
In The Matter Of The Stamp Ordinance,1890 357
SUMANGALA UNNANSE v. DHAMMARAKKITA et al. 360
KINDERSLEY v. DAVID 371
SILVA v. FERNANDO 375
LOKU NONA AND TWO OTHERS v. THE KING 381


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports