Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 12
 New Law Reports 
Title Page No.
SENANAYEKE v. DISSANAYEKE 1
GOONEWARDENE v. THE CHAIRMAN 3
THE HON. SIR JOSEPH T. HUTCHINSON, CHIEF JUSTICE. 8
KING v. ELIATAMBI 14
THE CEYLON LAND AND PRODUCE Co. LTD. v. MALCOLMSON 16
WISE v. MUNIAREM 21
FERDINANDS v. USOOF SAIBO 24
PERERA v. AVISHAMY 26
HENDRICK v. KIRIHAMI 28
KING v. THEMANIS PERERA 29
PERIS v. SURASINGHE 30
DON LEWIS v. KALU APPU 31
HENDRICK MENDIS v. SRI CHANDRASEKERA MUDALIYAR 33
THE ATTORNEY GENERAL v. PERERA 35
DIAS v. RAJAPAKSE 38
KURUKAL v. KURUKAL 40
PLESS POL v. DE SOYSA 45
THE SURVEYOR GENERAL v. ZYLVA 53
PANDITATILLEKE v. THE COMMISSIONER OF STAMPS 59
KING v. PULLE 63
KING v. TOUSSAINT 65
CRACKLAW v. CLEMENTS 67
JANE HAMY v. DARLIS ZOYSA 70
FERNANDO v. ASSISTANT GOVERNMENT AGENT, KEGALLA 71
TIKIRI KUMARIHAMY v. DE SILVA 74
RABOT v. DE SILVA 81
THE ASSISTANT GOVERNMENT AGENT v. FERNANDO 83
PERERA v. AMARASOORIYA 87
ABEYAGOONESEKERE v. ABEYAGOONESEKERE 95
SABOOR UMMA v. COOS KANNY 97
JAYESINGHE v. ANTONY 100
SARAM APPUHAMY v. MARTINAHAMI 102
BABANISSA v. KALUHAMI 105
RANHOTIA v. BILINDA 111
BYRDE v. CARPEN CHETTY 114
THENAPPA CHETTY v. VEERAPPA CHETTY 120
AHAMADO v. LEBBE MARICAR 126
JALALDEEN v. THE MUNICIPAL COUNCIL OF COLOMBO 129
MUDIANSE v. WILSON 134
KING v. GIRIHAGAMA 137
WEERAPPA CHETTY v. ARUNASELAM CHETTY 139
ABEYAKOON v. PHILIP 145
COREA v. PEIRIS 147
RAYAPPU v. TODD 155
FERNANDO v. MATHES PULLE 159
THE ATTORNEY GENERAL v. PERERA 161
BAWA . v. WALTER PEREIRA K. C 173
IBRAHIM BAAY v. ABDUL RAHIM 177
BASTIAN SILVA v. MARIANO SILVA 181
MOHAMED CASSIM v. SINNE LEBBE MARICAR 184
ARUNACHALAM CHETTY v. SERVICE REEVE & Co 188
MUTTURAMEN CHETTY v. SUPPRAMANIAN PULLE 193
WERTHELIS v. DANIEL APPUHAMY 196
PUNCHIRALA KORALA v. JOHN 198
FERNANDO et uxor v. AMMAL 200
FERNANDO v. PERERA 206
FONSEKA et al. v. PERERA 209
PERERA v. GOMESZ 210
JOHN & Co. v. DE MEL 212
AHAMADU LEVVE MARICAR v. VELUPILLAI 222
VAN CUYLENBERG v. CAPPER 225
WIJEWARDENE v. ABDUL HAMID 241
RATWATTE v. KADORIS 245
RAMEN CHETTY v. THE MUNICIPAL COUNCIL, KANDY 249
LETCHIMANEN CHETTY v. ABDUL RAHEMAN 254
CAREY v. KALAI 257
MANUEL NAIDE v. ADRIAN HAMY 259
JUSTINA v. ARMAN 263
HODGSON v. GEORGE 273
TISSERA v. TISSERA 281
PONNIAH v. DINGIRI AMMA 287
SUTHUKKUMAH v. VACCHIRAVAGEE 289
DISSANAIKE v. ELWES 291
KING v. ABEYESEKERE 296
RAMASAMY PULLE v. DE SILVA 298
JAYASINGHE BANDAR v. ELIAS APPUHAMI 300
PALANIAPPA CHETTY v. GOONEHAMY 302
THE MUDALIYAR,PITIGAL KORALE NORTH v. KIRI BANDA 304
WHITTALL v. PERIASAMY KANGANY 306
FERNANDO v. PROCTOR 309
AFFEFUDEEN v. PERIATAMBY 313
SAMARAKOON v. JAYEWARDENE 316
SOYSA v. WIJESEKERA 320
SAMUEL APPU v. LORD ELPHINSTONE 321
ABDUL AZIZ v. ABDUL RAHIM 330
SOYSA v. ABEYDERA 349
DE ALWIS v. MURUGAPPA CHETTY 353
KING v. ABE SEKERA 357
PERIES v. COORAY 362
JAYESEKERE v. WANIGARATNA 364
THE CEYLON TEA PLANTATION CO, LTD., v. CARRY 367
ABEYESUNDERE v. ABEYESUNDERE 373
SALGADO v. PEIRIS 379
APPUHAMY v. DIONIS 382


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports