Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 33
 New Law Reports 
Title Page No.
FERNANDO v. PEIRIS 1
AHAMAT ET AL. v. SARIFFA UMMA 8
URBAN DISTRICT COUNCIL, MATALE v. SELLAIYAH 14
RAMAN CHETTY v. SHAWE et at., 16
SILVA v. COORAY 25
NICHOLAS v. FERNANDO et al., 34
GOONEWARDENE v. GOONEWARDENE 38
ANNAMALAY CHETTY, S.P.A. v. THORNHILL 41
ABDUL CADER v. UDUMA LEBBE 44
SUMANGALA THERO v. CALEDONIAN TEA AND RUBBER ESTATES CO., LTD., 49
KANAGASABAI v. KASINATHAR 56
MUTTU MOHAMMADU v. RAMASAMY CHETTY 57
AMBALAVANAR v. WANDURAGALA 60
GOONERATNE v. BISHOP OF COLOMBO 63
TILLEKEWARDENE v. OBEYESEKERE 65
INSPECTOR OF POLICE, GAMPAHA v. PERERA et al., 69
ILLANGAKOON v. AMARIS FERNANDO et. al., 70
FERNANDO v. PEIRIS 71
MOHAMAD v. EASTERN BANK 73
ATTYGALLE v. SABAPATHY 83
SILVA v. KARALLIADDA 85
MEEDIN v. PERERA et al., 88
SILVA v. SENERATNE 90
LALL v. EMMANUEL 91
ABDUL GAFFOOR HADJIAR et al. v. AHAMADU LEBBE MARIKAR 97
WIJEYESEKERE v. COREA 111
BANDA v. DALPADADO 113
SUB INSPECTOR OF POLICE, TANGALLA v. DHARMABANDU 114
TILLEKEWARDENE v. OBEYESEKERE 115
TILLEKEWARDENE v. OBEYESEKERE 117
MENDIS v. JAYASURIYA 121
TILEKEWARDENE v. 0BEYESEKERE 126
IBRAHIM v. SEYADU MOHAMADU 145
WIJESURIYA v. LYE 148
NAGAMUTTU v. SITTAMBARAPILLAI 151
KING v. MANIKAM et al., 152
DE SILVA et al. v. ABEYTILEKE et al., 154
PEIRIS v. SENEVIRATNE 157
BARTHOLOMEUSZ v. VELU 161
DEPUTY FISCAL, MATARA v. DON CAROLIS 162
DONA CARLINA v. JAYAKODDY 165
DIAS et al. v. AMARASURIYA 169
CHELLIAH v. KADIRAVELU et al., 172
RAZEEKA et al. v. MOHAMED SATHUCK 176
MACK v. PERERA 179
S. MOTY et al. v. KAYLAYAN CHETTY 182
KING v. DHARMASIRIWARDENE 185
ISMAIL v. COLOMBO MUNICIPAL COUNCIL 187
ASANALLY v. APPUHAMY 189
COMMISSIONER OF STAMPS v. FERNANDO et al., 190
TILLEKEWARDENE v. 0BEYESEKERE 193
ANNAKEDDE v. MYAPPEN 198
JANDIRIS et al. v. DEVE RENTA et al., 200
SENEVIRATNE v. SENEVIRATNE 204
FORSYTH v. WALKER AND CLARK SPENCE 211
ANDIAPPA CHETTIAR v. SANMUGAM CHETTIAR 217
PUNCHI NONA v. CHARLES APPUHAMY 227
PEIRIS v. SARAVANAMUTTU 229
KARUPPEN CHETTY v. WICKREMASINGHA 233
BARTHOLOMEUSZ v. DEEN 235
SUNDARAM v. KANAKAPULLE 238
GUNESEKERE v. AHAMATH 241
WEERASINGHE v. MOHAMADU ISMAIL 245
HONG KONG AND SHANGHAI BANK et al. v. KRISHNAPILLAI 249
SIMON SILVA v. ASSISTANT GOVERNMENT AGENT 257
WILSON v. VIJAYALAKSHAMI, et at., 260
KUSMAWATHI et al. v. WEERASINGHE 265
ANNAMALY CHETTY v. SIDAMBARAM CHETTY 277
ZAHAN v. FERNANDO 279
DINGIRI AMMA v. MUDIYANSE et al., 282
PERERA v. ABDUL HAMID 285
KING v. MUTALIP et al., 287
BADOORDEEN v. DINGIRI BANDA 289
ABEYESEKERE v. JAYATILAKA 291
RAFEEKA et al. v. MOHAMAD SATHUCK 295
KARUNARATNE v. SIYATU 299
EBRAHIM v. THIAGARAJAH, et al., 300
FERNANDO v. WICKREMESINGHE 304
MENDIS v. JAYASURIYA 306
FERNANDO v. FERNANDO 313
SOKALINGAM CHETTIAR v. RAMANAYAKE et. al., 319
BOSANQUET & CO. v. RAHIMTULLA & CO., 324
AHAMADU LEBBE et al, v. ABDUL CADER et el., 337
WIJEYESEKERE v. PERERA 341
GOVERNMENT AGENT, CENTRAL PROVINCE v. BEEMAN 343
FERNANDO v. SENERAT 346
WIJEYESEKERE v. COREA 349
FONSEKA v. GOVERNMENT AGENT 352
ABEYWARDENE v. WIJEYSEKERE 354
CANAGASINGHAM v. MEYADIN BAWA 356
BANK OF CHETTINAD v. PALMADAN CHETTY 358
SANGARAMORTHY et al. v. CANDAPPA et al., 361
REX v. VELUPILLAI 378
MOHAMED SHERIFF v. MUTTU NATCHIA 379
RODRIGO v. RODRIGO 383


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports