Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 8
 New Law Reports 
Title Page No.
KARONCHIHAMY v. ANGOHAMY 1
CAPPER v. SILVA 30
GAUDER v. GAUDER 34
SERAHAMY v. RANKIRA 40
SUPPRAMANIYAM CHETTY v. GABRIEL FERNANDO 42
ROCKWOOD v. COS MAHOMADU 45
LIPTON v. BUCHANAN 49
PUNCHIRALA v. DON CORNELIS 58
SAMSI LEBBE v. FERNANDO 59
SABAPATHI v. SIVAPRAKASAM 62
GEORGES v. VELUPILLAI 67
KING v. THURIAPPA 70
CADIRAVELU v. SUPPRIYA 74
ALWIS v. SILVA 76
KING v. DORASAMY 79
RABOT v. DE SILVA 82
VAN REETH v. DE SILVA 97
KING v. SENGINA 102
MODDER v. ISMAIL LEBBE 104
KUMARA HENEYA v. KIRI BANDA 107
GOVERNMENT AGENT, S.P. v. JAMES 109
ROSENBRG v. SILVA 110
SUPPIAH v. KADIRKAMER 114
JAMES APPU v. CAROLIS 116
PERERA v. THALIFF 118
LETCHEMANAN v. SANMUGAM 121
HASSIM v. CAROLIS 133
ATTYGALLE v. MOHIDEEN MADAR 134
WIJEYSEKERE v. SEMERA LEBBE 136
KING v. HARMANIS 138
KING v. HARMAINS 140
Sir CHARLES PETER LAYARD, Kt., C.J., . v. FREDERICK CHARLES MONCREIFF, P. J. 142
LA BROOY v. PERERA 145
RE JAYAWARDANA 152
BABA APPU et al. v. ABERAN et al. 160
NARAYAN CHETTY v. JUSEY SILVA. 160
TILLAINATHER v. VADIVELU 164
VISUVANTHER v. TIYAGARAJA 174
KING v. SILVA 176
PIERIS v. PIERIS 179
RANTAIYA v. RAMOE 207
ARNASALAM v. MARIKAR 209
KING v. PONNIAH 216
PONNAMMA v. ARMUGAM 223
ATTORNEY GENERAL v. SMITH 229
KING v. DIAS 252
BAINE v. NALLATAMBY 258
KALUHAMY v. APPUHAMY 261
COOKE v. FREEMAN 265
SILVA v. SILVA 280
JAYAWARDENE v. JAYAWARDENE 283
CARIMJEE JAFFERJEE v. THE COLOMBO MUNICIPALITY 292
BAUMGARTNER v. VAN ROOYEN 298
In the Matter of the Election of a COUNCILLOR FOE THE GALUPIADDA WARD OF THE GALLE MUNICIPALITY. 300
MANCHOHAMY v. APPUHAMY 307
THE KING v. MANCHOHAMI 309
BOWES v. MEERA TAMBY 311
THS CEYLON STEAMSHIP Co. v. DE JOHN AND SONS 313
BOUSTEAD v. VANDERRSPAAR & CO. 318
PALANIAPPA CHETTY v. SAMSADEEN 325
APPUHAMY v. LAPPAYA 328
AHAMADO NATCHIA v. MUHAMADO NATCHIA 330
MACPHERSON v. BROWN &Co 333
KANTAMMA v. KANAPATHIPILLAY 337
CO UDERT v. THE MUNICIPAL COUNCIL OF COLOMBO 338
PERERA v. PERERA 343
DEPUTY FISCAL, KALUTARA v. MAYA NONA 348
AYSA UMMA v. NOORDEEN 350
KING v. FERNANDO 354
PODDA v. PABULI 358
DASANAIKE v. DASSANAIKE 361
MOSS v. WILSON 368
MANTHIRA NADAN v. KULANTHAVEL 372
PONNIAH v. PAYHAMY 375
ASSARI v. PERERA 376
SADRIS APPU et al. v. CORNELIS APPU et al. 380


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports