Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 25
 New Law Reports 
Title Page No.
LIVERA v. ABEYWICKREME et al., 1
MENIKA v. MENIKA et al., 6
PERERA v. SUDDY 10
SILINDA v. PANNIE 12
THE GOVERNMENT AGENT SOUTHERN PROVINCE v. KALUPAHANA 13
ARUMUGAM CHETTY et al. v. SILVA 31
FERNANDO v. FERNANDO 33
CADER v. SAIBU 36
KRISTNAPPA CHETTY et al v. HORATALA 39
SAIBO v. SAIBO et al., 56
SILVA v. CORNELIA et al., 59
INSPECTOR OF POLICE, KURUNEGALA v. SABAPATHY 61
ASSISTANT SUPERINTENDENT OF EXCISE v. VELUPILLAI 65
THAMPU v. NAGAN 69
MENIKA v. BANDA 70
In re THE ESTATE OF KALIDEEN MARIKAR HADJIAR 73
SHAW, WALLACE & CO. v. THE EGYPTIAN PHOSPHATE Co., LTD., 75
RAMANATHAN CHETTY v. NATCHIYA et al., 83
THE CHAIRMAN MUNICIPAL COUNCIL KANDY v. MOHOMED ALI et al., 85
THIAGARAJA v. KURUKAL 89
SATHASIVAM v. VYTIANATHAN CHETTY 93
NAIR v. ISRAEL et al., 96
JAYAWARDENE v. THE BAPTIST MISSIONARY SOCIETY et al., 97
PATHINAYAKE v. WICKREMESINGHE et al., 102
PEDRIS v. MOHIDEEN 105
SILVA v. SELOHAMY et al., 113
SUB INSPECTOR OF POLICE v. BABBI 117
KANAGARATNA v. BANDA 129
KING v. LEON et al., 138
SANDRASEGRA v. SINNATAMBY 139
KING v. PERERA 148
PONNACHCHY v. VALLIPURAM et al., 151
TANKAMUTTU v. KANAPATHIPILLAI, 153
THE POLICE OFFICER DONDRA v. BABAN 156
KARUNARATNE HAMINE v. FERNANDO et al., 159
INSPECTOR OF POLICE, KALUTARA v. ARASECULARATNE et al., 161
POLICE SERGEANT LINDULA v. STEWART 166
KING v. DON MARTIN 169
KANAGASABAPATHY v. KANAGASABAI et al., 173
BANDARA v. APPUHAMY 176
THE ATTORNEY GENERAL v. VELUPILLAI 183
MUTTIAH CHETTY v. MOHAMOOD HADJIAR 185
CAREEM v. APPUHAMY et al., 190
THE COLOMBO ELECTRIC TRAMWAYS AND LIGHTING Co., LTD., v. PEREIRA 193
WIJEWARDENE v. DON JOHN. 196
FERNANDO v. PERERA 197
MURUGESU et al. v. KASINATHER 201
UKKU BANDA v. KARUPAI et al., 204
MENIKA v. BANDA 207
PALANIAPPA CHETTY v. MORTIMER 209
INSPECTOR OF POLICE v. ELARIS APPU 215
SAYALEE v. SETUWA 216
BANDA v. ANDRE APPU et al., 218
MOHITIAPPU et al. v. KIRIBANDA et al., 221
LETCHCHIMIPILLAI v. SIVAKOLUNTU 225
CHARLES v. NONOHAMY et al., 233
JANE NONA v. LEO 241
SAIBO v. CHELLAM et al., 251
RAN MENIKA v. MUDALIHAMY 254
POOSARI v. PERERA 255
ISSAN APPU v. COORAY 257
RANKIRA v. SETUWA 259
VELUPILLAI v. MUTHUPILLAI et al., 261
APPUHAMY v. THE DOLOSWALA TEA AND RUBBER Co., LTD., 267
THE INSPECTOR OF POLICE v. LEBBE 281
ADAPPA CHETTY et al. v. BABI 284
ANOHAMY et al. v. HANIFFA 289
HAYLEY AND KENNY v. ZAINUDEEN 312
HASSAN v. SILVA 314
SOPI NONA v. PETHANHAMY et al., 318
SAIBO v. THE ATTORNEY GENERAL 321
THE IMPERIAL TEA COMPANY LIMITED v. ARAMADY 327
KATHIRESU et al. v. KASINATHER et al., 331
DEEN v. THE ATTORNEY GENERAL 333
ASSISTANT GOVERNMENT AGENT MATARA v. PEDRIS 336
MISSO v. PERERA 340
SUBRAMANIAM CRETTY v. SOYSA 344
DARLEY, BUTLER & Co. v. SAHEED et al., 353
APPUHAMY v. BABUN APPU 370
ELIYATAMBY v. GABRIEL 373
SUPPIAH v. SINNIAH 383
THE ATTORNEY GENERAL v. RAWTHER 385
POLICE VIDANE KANDANA v. AMARIS APPU et al., 400
KURUP v. BANDA 402
ARUMUGAM CHETTY v. SILVA 406
WEERASINGHE v. MUNICIPAL COUNCIL OF KANDY 409
NONOHAMY v. DIVUNUHAMY et al., 414
FERNANDO et al. v. RODRIGO 417
APPUHAMY v. MARIHAMY et al., 421
KING v. PABILIS 424
SAMARA et al. v. ELVES 427
APPUHAMY v. RAMANATHAN 430
WICKREMESINGHE et al., v. ENSOHAMY et al., 433
KING v. RENGASAMY 438
SILVA et al. v. KUMARIHAMY 449
KING v. PUNCHIRALA 458
RAN MENIKA v. DINGIRI BANDA 465
GUNASEKERA v. SOLOMON et al., 474
CASSIM v. DE VOS et al., 477
SAMED v. SEGUTAMBY 481
MEURLING v. GIMARAHAMY et al., 500
CASSIM v. BABUNHAMY 504
The SS 'Steinturm' 508


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports