Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 6
 New Law Reports 
Title Page No.
SINCHI APPU v. WIJEGUNASEKERA 1
DINGIRI MUDIANSE v. PINSETUWA 14
KING v. TAJUDEEN 16
MADAR LEBBE v. NAGAMMA 21
THURASAMI v. SELLACHI 25
GRESSY v. DIRECKZE 33
REX v. BABA 35
CORNELIS v. COOKSON 40
UKKU v. BONDA 45
VFLLANDAN v. PERERA 48
SINNATAMBY v. MEERA LEVVAI 50
VEERAVAKU v. SUPPRAMANIAN 52
GOVERNMENT AGENT, NORTHERN PROVINCE v. PARARAJA 54
CAPPER v. WAYMAN 58
REX v. CADERAMEN 67
ISABEL v. PEDRU PILLAI 85
ADONIS APPU v. NICHOLAS 87
BANDULAHAMY v. RAMMENIKA 90
SILVA v. SILVA 92
ABDUL CADER v. FERNANDO 95
RE LAST WILL OF SEGO TAMBY 98
KALU MENIKA v. KERALA 101
UKKU v. KIRIHONDA 104
ANNMALAI PILLAI v. PERERA, SUPPRAMANIAN CHETTY, ADDED PARTY 108
CADERESA v. MUTTAMMA 120
BYRDE v. DAUNDASEKERA 129
MISKIN v. PONNIAH 132
DINGIRI MENIKA et al v. APPUHAMY 133
KING v. SENEVIRATNE 138
TEYVANAI v. NATHANIEL 141
DISSANAYAKE v. ANTHONY FERNANDO 144
GUNASEKERA v. ABUBAKKER 148
PETTACHY CHETTY v. MOHAMADO YUSOOF 152
ELLAWALA v. FERNANDO 158
ANTHONISZ v. DEROLIS 161
ANNAMAL v. SAIBO LEBBE 163
RAHEEM v. YOOSOOF LERBE 169
AYSA UMMA v. NOORDEEN 173
KUTTALAM CHETTY v. VELU CHETTY 177
SOLLAMUTTU v. FRASER 179
SUPPRAMANIAN CHETTY v. WHITE 182
RE ESTATE OF USUPH LEBBE AND HIS WIFE SERJA 194
KIRIHAMY MUHANDIRAMA v. DINGIRI APPU. 197
HITTEWELLE SANGI v. TITTEWELLE MOHATTA 201
NATCHIAPPA CHETTY v. TAMBYAR 205
RAMMENIKA, W.M. v. KIRI BANDA, R.M. 209
FERNANDO v. WEERAKON 212
NILA HENAYA v. DISSANAYAKA APPUHAMI 214
KAPOOR SAIBO v. MUDALIHAMI BAAS. 216
MEYAPPA CHETTY v. RAWTHER 220
AGRIS APPU v. DAVID APPU 223
SILVA v. SILVA 225
PERIS v. PERERA 230
WELLAPPU v. MUDALIHAMI 233
PERERA v. DAVID APPU 236
MUTTU CARUPPEN CHETTY v. DE MEL 239
KING v. BANDIRALE 242
ROLT v. MUTTUSWAMY 244
MATHER v. TAMOTHARAM PILLAI 246
SOMASUNDARAM CHETTY v. BANDA 253
ELSTONE v. MARTELIS APPU 256
KING v. DIAS 258
SAMI APPU v. DISANAYAKE 263
MADDUMA BANDA v. APPUHAMY 267
RE INSOLVENCY OF BENEDICT DE CROOS 270
SIYADORIS v. HENDRICK 275
GORDION APPUHAMY v. MARIA CULAS 279
RAM MENIKA v. LEWISHAMY 283
MUTTIAH CHETTY v. KARUPAIYA KANKANI 285
WHITHAM v. PICHCHE MUTTU KANKANI 289
UKKU v. KALU 299
EPHRAIMS v. SILVA 301
MUTTAIYA CHETTY v. ARUMUGAM 302
MUTTAIYA CHETTY v. KARUPAIYA KANKANI 306
CHELLATURAI v. VELUPILLAI 310
SANGHARATANA UNNANSE v. WEERASEKERA 313
SPELDEWINDE v. WARD 317
PERIS v. PERIS 321
MUTTIAH v. RAMASAMY 323
FERDINANDUS v. FERNANDO. 328
CAVE Co., v. ERSKINE 338
IBANU AGEN v. ABEYASEKERA 344
SOKALINGAM CHETTY v. DE HOEDT 348
ENDORISA v. ANDORISA 350
ABERAJENDERA v. GOVERNMENT AGENT, CENTRAL PROVINCE 352
SAMARANAYAKA v. SIDEMBBEM CHETTY 354
SSUPPAIYA v. TAMBAIYA. 356
SAMABASINHA v. ALLIA MABKAB. 360
UKKU MENIKA et al. v. LAPE 361
MUSTAPHA LEBBE v. MARTINUS 364
SAMARANAYAKA v. ELORIS 369
RE LAST WILL OF THE LATE W. F. MORRISS 371
GUNARATNE v. PERERA HAMINE 373
CHITAMBARAM CHETTY v. VARA ASARI 377
SOPI NONA v. MARSIYAN 379


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports