Welcome ! | Login | My Account | Institutional Login | Contact Us | Help & Support| Terms
Insert title here
New Law Reports

Volume 75
 New Law Reports 
Title Page No.
MUDIYANSE v. IMIHAMILLAGE APPUHAMY 1
P. G. ARIYATILLEKE, v. N. KANAKARATNAM AND ANOTHER 5
PARACK v. FASI 7
KALIAMMA v. WANARAJAH TEA CO. LTD. 9
DISSANAYAKE v. ABEYSINGHE 12
SAMITHAMBY V.THE QUEEN 49
HEEN BANDA V. THE QUEEN 54
DE SILVA v. REDDIYAR 56
PANAWAL KORALE MULTI PURPOSE CO OPERATIVE SOCIETIES UNION LTD. v. HERATH 58
FERNANDO v. MAGLIN HAMINE 60
HIRDARAMANI v. RATNAVALE 67
MOSES v. THE QUEEN 121
SUNTHARALINGAM v. ATTORNEY GENERAL 126
PLATE LTD. v. CEYLON THEATRES LTD. 128
SUGATHAPALA v. SUARES 131
PERERA v. MARY NONA 133
ARIYADASA v. INSPECTOR OF POLICE, NAWALAPITIYA 134
ASILIN NONA v. DON WILLIAM 136
WILBERT v. NEWMAN 138
ABDEEN v. PONNUSAMY 141
MORAIS v. VICTORIA 145
DHARMAPALA V. THE QUEEN 158
JAYAKODY v. S. I. POLICE, HETTIPOLA 160
MURUGESU v. WEERAKOON 166
THEVARAJAH v. NATHAN 169
ANANDAKUMARASWAMY v. THIAGARAJAH 170
SOMASIRI V. THE QUEEN, 172
PUNCHIRALA V. THE QUEEN 174
WIJESUNDERA v. PERERA 177
KORERA v. FERNANDO 179
COLOMBO APOTHECARIES CO. LTD. v. CEYLON PRESS WORKERS' UNION 182
FERNANDO v. RANEPURA 188
ALLIS v. NANDAWATHIE 191
CHELLIAH v. SIVASAMBOO 193
IN RE SENANAYAKE 215
PLATE LTD. v. CEYLON THEATRES LTD. 217
ABDUL CADER v. DAVID 219
CEYLON PRESS WORKERS' UNION v. COLOMBO APOTHECARIES CO., LTD. 223
KATHIRAMANTHAMBY v. LEBBETHAMBY 228
FERNANDO v. RONALD 231
URBAN COUNCIL, PANADURA v. COORAY 236
ANDIRIS v. THOMARATNA 238
UNITED INDUSTRIAL LOCAL GOVERNMENT AND GENERAL WORKERS' UNION v. INDEPENDENT NEWSPAPERS LTD. 241
GUNASEKERA v. DE FONSEKA 246
SIRIWARDENA V. THE QUEEN 263
DE SILVA v. SENANAYAKE 265
VELAYUTHAN v. ALLES 268
PERERA v. BANNEHEKE 273
DHARMAWARDENA v. GOVERNMENT AGENT 275
ABDUL LATIFF SULAIMAN & CO. v. WIJESINGHE 278
ANSAR v. MIRZA 279
MIRZA v. ANSAR 295
ABDEEN v. ALAVIA 313
FERNANDO, K.M.J. V. THE STATE 315
SUNTHARALINGAM v. ATTORNEY GENERAL 318
SIRISENA v. S. I. POLICE 322
CEYLON WORKERS' CONGRESS v. ANGLO CEYLON AND GENERAL ESTATES CO. LTD. 325
SIRIWARDENA v. WIJENAIKE 327
PODISINGHO v. PERERA 333
HASSAN v. NAGARIA 335
DE ALWIS, M.A.S V. THE QUEEN. 337
PERERA v. DE ALWIS 340
ANNAPPAN v. MURRAY 342
PUBLIC TRUSTEE v. GUNAWARDANE 346
MADANAYAKE v. SENARATNE 349
PUSHPAWATHY v. SANTHIRASEGARAMPILLAI 353
SIMON SILVA v. KARONCHIHAMY 355
THASTHAKEER v. JAYASEKERA 358
PAUL v. WIJERAMA 361
PUBLIC TRUSTEE v. RAJARATNAM 391
SAVARIMUTTU v. DE SILVA 394
WANIGARATNE v. PALAPITIYA 396
PEMAWATHIE v. KUDALUGODA ARATCHI 398
JUNAID v. GOONEWARDENE 408
SENANAYAKE v. DE SILVA 409
ROSALIN NONA v. ASSISTANT COMMISSIONER OF AGRARIAN SERVICES, VAVUNIYA 443
MOTOR TRAWLER 'MEEGAMUWA' v. THILAGARATNAM 448
PIYADASA V. THE QUEEN 450
BABYSINGHO V. THE QUEEN 451
PIYASENA v. INSPECTOR OF POLICE 453
WAHAB v. INSPECTOR OF POLICE 454
KANDAKUTTY V. THE QUEEN 457
SAMERAKOON BANDA V. THE QUEEN 459
RAMAGIRI v. KARONCHIHAMY 461
SIMON v. COMMISSIONER OF NATIONAL HOUSING 471
ATTORNEY GENERAL v. ASIATIC STEAM NAVIGATION CO. LTD. 481
NAGAPPAN v. LANKABARANA 488
SEEMON APPUHAMY V. THE QUEEN 494
MOHAMED v. MOHAMED 496
GUNASEKERA v. KOSGAMA POLICE 497
THILAKASIRI v. INSPECTOR OF POLICE 504
SOTHILINGAM v. THE QUEEN 505
PREMATILLEKE V. THE REPUBLIC OF SRI LANKA 506
ATTORNEY GENERAL v. SUNTHARALINGAM 527
UNITED INDUSTRIAL LOCAL GOVERNMENT AND GENERAL WORKERS UNION v. INDEPENDENT NEWSPAPERS LTD. 529
ARNOLIS v. HENDRICK 532
DE ZOYSA V. THE QUEEN 534
FERNANDO v. RATNAYAKE 543
FERNANDO v. PERERA 546
SIRISENA v. SILVA 549
DHARMADASA v. THE QUEEN 553
BALASUNDERAM v. RAMAN 557
THILAGARATNAM v. MOTOR TRAWLER 'MEEGAMUWA' 559
ABDUL SALAM v. SENEVIRATNE 570
RATNASEKERA v. DIAS ABEYSINGHE 572
RUMBLAN v. CEYLON PRESS WORKERS' UNION 575


Law Lanka Has Powerful Search Engine To Get Anything From Latest Acts, Consolidated Legislative Enactments, New Law Reports And Sri Lanka Law Reports